Уџбеници

1. ВОДИЧ ЗА МЕНАЏЕРЕ КВАЛИТЕТА

Аутори: АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М.
Рецензенти: проф. др Јован Филиповић (ФОН Бг), Проф. др Милан Перовић (МФ Подгорица, ЦГ)
2010., 249 страна, Тираж: 300, ISBN 978-86-86663-48-1
Издавачи: Машински факултет у Крагујевцу и Центар за квалитет

t15Садржај: Основе менаџмента квалитетом, Лидерство и квалитет, Пројектовање и успостављање система менаџмента квалитетом, Одговорност менаџмента, Менаџмент ресурсима, Процеси реализације, Мерења, анализе и побољшање, Литература.
Материја под насловом “Водич за менаџере квалитета” посвећен је теорији и пракси система менаџмента квалитетом. Структуриран је пажљиво тако да одговара структури стандарда ИСО 9000:2008 и даје пресек теоријских и апликативних знања потребних за образовање, обуку и практично решавање проблема менаџмента квалитетом.
Ова књига је замишљена тако да буде свакодневно коришћена као водич за менаџере квалитета јер даје приступе и глобалне одговоре на питања из праксе.

2. ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

Аутори: ЦВЕТКОВИЋ С., АРСОВСКИ С.
Рецензенти: проф. др Милан Перовић (МФ Подгорица, ЦГ), проф. др Драган Домазет (МФ Ниш)
2009., страница 254, Тираж: 100, ISBN 978-86-7746-200-0
Издавач: Факултет техничких наука, Косовска Митровица

t14Садржај: 1- Технолошки системи и окружење, 2 – Трансфер технологије, 3 – Предвиђање технологије и техничко технолошки прогрес, 4 – Производна стратегија, 5 – Планирање локације технолошких система, 6 – Технолошки процес и његова структура, 7- Пројектовање распореда опрема, 8 – Групна и типска технологија, 9 – Савремени приступ управљању развојем технологија, 10 – Повезивање CAD и CAPP система, 11 – CIМ системи, 12- Примена симулације и вештачке интелигенције у производним технологијама. Литература

3. ВОДИЧ ЗА ИНЖЕЊЕРЕ КВАЛИТЕТА

Аутори: АРСОВСКИ С., ЛАЗИЋ М.
Рецензенти: проф. др Славко Арсовски (МФ Крагујевац), проф. др Жарко Спасић (МФ Београд)
2006., страница 238, Тираж: 100, ISBN: 86-80581-96-8
Издавачи: WUS Austria и Машински факултет, Крагујевац

t13Садржај: 1. Увод, 2. Концепт менаџмента квалитетом, 3. Пројектовање и успостављање QМС-а, 4. Систем менаџмента квалитетом, 5. Одговорност менаџмента, 6. Менаџмент ресурсима, 7. Процеси реализације, 8. Мерења, анализе и побољшања, 9. Литература
Предмет ове књиге је инжењерство квалитета у светлу захтева серије стандарда ИСО 9000:2000. Књига је тако конципирана да може послужити студентима факултета који изучавају предмете Инжењеринг квалитета, ТQМ, Управљање квалитетом итд., као и стручњацима из праксе (менаџерима квалитета) за решавање свакодневних проблема. Наравно, књига пружа и обиље информација потребних за друге, тангентне области (менаџмент процесима, менаџмент ризиком, итд.). Ова књига је замишљена тако да буде свакодневно коришћена као водич за инжењере квалитета јер даје приступе и глобалне одговоре на питања из праксе.

4. CIM СИСТЕМИ

Аутор: СТЕФАНОВИЋ М.
Рецензенти: проф. др Славко Арсовски (МФ Крагујевац), проф. др Жарко Спасић (МФ Београд)
2006., страница 238, Тираж: 100, ISBN: 86-80581-96-8
Издавачи: WUS Austria и Машински факултет, Крагујевац

t12Садржај: 1. Увод у CIM системе, 2. Информациони системи 3. Компјутером подржано пројектовање, планирање и производња, 4. Компјутером управљана производна технологија, 5. Управљање квалитетом, 6. Интеграциони системи и методе, 7. Менаџмент CIM технологијама; Списак референци и литературе је дат на крају сваког поглавља, као и листа корисних линкова
Уџбеник је настао као резултат пројекта CDP+ 128/06, који је подржала и финансирала WUS Austria. Првенствено је намењена студентима Машинског факултета, али и студентима техничких факултета и стручњацима из праксе, као и свима онима који се баве и проучавају компјутером интегрисану производњу.
Аутор се трудио да кљига има и шири значај те су поглавља тако конципирана, материјал селектован и презентован, литература и корисни линкови представљени на крају сваког поглавља. Из тих разлога се ова књига може користити као помоћни уџбеник у другим предметима.

5. АЛАТИ, МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Аутор: ЛАЗИЋ М.
Рецензенти: проф. др Славко Арсовски (МФ Крагујевац), Проф. др Јанко Ходолич (ФТН Нови Сад)
2006., 200 страна, Тираж: 200
ISBN 86-80581-87-9
Издавачи: Машински факултет у Крагујевцу и Центар за квалитет

t11Садржај: Унапређење квалитета, Статистичка контрола квалитета, Алати, методе и технике квалитета (основни и допунски алати, методе и технике), Напредни алати и технике унапређења квалитета (бенчмаркинг, Способност процеса, 7 корака унапређења квалитета, Шест сигма, Тагучијева функција губитака), Дизајнирање експеримената – ДоЕ. Прилог 1: СПЦ – табеле. Прилог 2: СПЦ – примери и задаци. Литература.
Уџбеник је конципиран тако да садржи мноштво података и интересантних прилога о алатима и техникама унапређења квалитета. Најчешће коришћени алати и технике су приказани са довољно информација које обезбеђују њихову примену. Неки алати су само наведени са најосновнијим информацијама како би се што целовитије сагледала проблематика алата квалитета.

6. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

Аутори: АРСОВСКИ З.
Рецензенти: проф. др Милан Перовић (МФ Подгорица, Црна Гора), проф. др Живадин Стефановић (Економски факултет, Крагујевац), Проф. др Здравко Кривокапић (МФ Подгорица, Црна Гора)
2000., 453 странa, Тираж: 300, ISBN 86-80581-36-4
Издавач: ЦИМ центар, Машински факултет, Крагујевац

t10Садржај: Информациони системи и менаџмент; Основи информатике; Информационе технологије; Управљање подацима; Управљање комуникацијама; Развој информационих система; Софтверски инжењеринг; Менаџмент информациони системи; Системи за подршку одлучивању; Интелигентни системи и вештачка интелигенција; Подршка ИТ пословним комуникацијама; CIM системи.
Јединствена књига, на српском језику, домаћег аутора која се бави Информационим системима. У књизи су дате основе информационих и комуникационих технологија, пројектовање ИС, као и савремени концепти примене ИС.

7. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА

Аутори: ЛАЗИЋ М., МИЛИЋЕВИЋ Р.
Рецензенти: проф. др Ратко Митровић (МФ Крагујевац), проф. др Славко Арсовски (МФ Крагујевац)
2000., 234 страница, Тираж: 300, CIP 531.7(075.8)
Издавач: Виша техничка школа у Крагујевцу

t9Садржај: 1. Квалитет, 2. Метрологија у служби квалитета, 3. Основи техничких мерења, 4. Индустријска мерила за дужине, 5. Оптички мерни системи и уређаји, 6. Мерење и контрола углова, конуса и нагиба, 7. Мерење и контрола параметара навоја, 8. Мерење и контрола параметара зупчаника, 9. Контрола облика и међусобног положаја површина, 10. Контрола храпавости површина, 11. Грешке мерења и контроле, 12. Статистичка контрола, Литература
Уџбеник садржи много интересантних прилога и података везаних за проблематику мерења и контроле тако да може корисно послужити и стручњацима у пракси који се баве овом значајном проблематиком. Саставни део уџбеника је посебан Прилог са потребним информацијама и подацима за решавање задатака и проблема Обраде резултата мерења и Статистичке контроле квалитета.

8. ОСНОВИ УПРАВЉАЊА КОНФИГУРАЦИЈОМ

Аутор: СМИЉАНИЋ С., ЂУРИШИЋ М.
Рецензенти: др Ратко Узуновић (МНТ Републике Србије), проф. др Славко Арсовски (МФ Кг)
1997., страница 144, Тираж: 300, CIP 65.012
Издавач: Професионал, Крагујевац

t8Садржај: Предговор; Изјава захвалности; 1-Увод; 2 – Терминолошко- појмовна тумачења; 3 – Управљање конфигурацијом-општи приступ; 4 – Мастер поступак управљања конфигурацијом; 5 – Детаљни ток управљања конфигурацијом-селектирани део; 6 – Нека конкретна решења за управљање конфигурацијом; 7 – Организацијска формација за управљање конфигурацијом; Литература
Књига нуди низ приступа и решења која се односе на управљање конфигурацијом, теоријски утемељених, али и врло конкретно обликованих, експериментлно проверених и спремних за практичну примену са незнатним адаптацијама. Ипак, реч је само о мањем делу решења, а не и о свим решењима која су неопходна за интегрални подсистем управљања конфигурацијом.

9. ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ

Аутор: ПЕРОВИЋ М., АРСОВСКИ С., АРСОВСКИ З.
Рецензенти: проф. др Миодраг Лазић (МФ Крагујевац), проф. др Ратко Митровић (МФ Крагујевац)
1996., 453 странa, Тираж: 300, ISBN 86-23-43035-2
Издавач: ЦИМ центар, Машински факултет, Крагујевац

t7Садржај: Увод у теорију система; Управљање системима; Информациони системи; Основе функционисања производних система; Управљање развојем производа и технологија; CAPP системи; Управљање снабдевањем производних система; Планирање и управљање производњом; Управљање квалитетом; Управљање алатима; Управљање одржавањем; Управљање трошковима; Правци развоја производних система.
У књизи су систематизовани фактори који утичу на стање производних система и на примерима управљања производним процесима приказане су међузависности које се ту јављају. Теоријски модели дати у књизи погодни су за практичну примену.

10. ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА

Аутори: АРСОВСКИ С., ПЕРОВИЋ М.
Рецензенти: проф. др Миодраг Лазић (МФ Крагујевац), проф. др Ратко Митровић (МФ Крагујевац)
1994., 314 странa, Тираж: 200, ISBN 86-23-4305-2
Издавач: ЦИМ центар, Машински факултет, Крагујевац

t6Садржај: Основе флексибилне аутоматизације; Основе NC технологије; Компјутерско нумеричко управљање; PLC системи; AC системи; DNC системи; CAD/CAM системи; Индустријски роботи; CAQ системи; Флексибилни технолошки системи; CIM системи.
У књизи су систематизовани основни принципи рада флексибилних система, указано је на законитости развоја и дате су основне технике и методе њиховог функционисања.

11. ОРГАНИЗОВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 2

Аутор: СМИЉАНИЋ С.
Рецензенти: проф. др Живадин Стефановић ЕфКг, проф. др Ратко Митровић МФКг
1993., 347 страница, Тираж: 500, CIP 658.001
Издавач: ЕСКОД дд, Крагујевац

t5Садржај: Предговор, Уводне напомене, Део 4 – Набавка, Део 5 – Производне функције (О производним функцијама, Оперативно планирање производње, Оперативна припрема рада, Руковање материјалом и алатом, Производно извршење – производња, Контрола квалитета производа, Одржавање средстава за рад), Литература.
Уџбеник је наставак прве књиге-уџбеника. С обзиром на обимност и сложеност материје коју обухвата област организовања предузећа, аутор је свестан да ове две књиге могу само делимично да задовоље потребе у овој врло широкој научној и стручној области.
У току писања уџбеника аутор се трудио да на целисходан начин употреби актуелна знања и решења садржана у расположивој литератури, али и да у њих интегрише сопствена искуства стечена у скоро тридесетогодишњем раду у великом индустријском систему – „Застави“ из Крагујевца.

12. ОРГАНИЗОВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 1

Аутор: СМИЉАНИЋ С.
Рецензенти: проф. др Живадин Стефановић ЕфКг, проф. др Ратко Митровић МФКг
1992., 281 страница, Тираж: 500, CIP 658.001
Издавач: ЕСКОД дд, Крагујевац

t4Садржај: Део 1 – Увод (Уводна разматрања, Терминолошко-појмовна тумачења), Део 2 – Основно о предузећима (Врсте предузећа, Управљање предузећима, Руковођење предузећима, Теорије организовања предузећа, Организационо структуирање предузећа, Функције предузећа, Мерење ефикасности пословања предузећа), Део 3 – Техничке функције (Пројектовање производа, Пројектовање технологије, Пројектовање грађевина), Литература.
У јаке мотиве израде књиге аутор истиче жељу и професионални дуг према бројним колегама и сарадницима на пољу организације и руковођења, са којима је годинама сарађивао, не само у „Застави“, него и у другим бројним предузећима. Тај дуг се најбоље може одужити стављањем на располагање комплетније књиге из области организације, фундиране доступним савременим стручним и научним сазнањима, али и искуством аутора.

13. ОСНОВИ МЕТРОЛОГИЈЕ

Аутор: ЛАЗИЋ М.
Рецензенти: проф. др Сава Секулић (ФТН Нови Сад), проф. др Ратко Митровић (МФ Крагујевац)
1987., 214 страница, Тираж: 500
Издавач: Машински факултет у Крагујевцу

t3Садржај: 1. Основи метрологије, 2. Мерење, контрола и основни метролошки појмови, 3. Грешке мерења, 4. Грешке обраде, 5. Индуст-ријска мерила за мерење и контролу дужина, 6. Вишеструка мерила за мерење дужина, 7. Компаратори или мерни претварачи, 8. Оптички мерни системи и уређаји, 9. Мерење и контрола углова, конуса и нагиба, 10. Мерење и контрола параметара завојница, 11. Мерење и контрола параметара зупчаника, 12. Контрола облика и међусобног положаја површина, 13. Методе и средства контроле макрогеометријских карактеристика површина, 14. Методе и средства контроле храпавости површина, 15. Средства аутоматизације мерења и контроле, 16. Облици и методе контроле, 17. Избор мерила за решавање конкретног мерног проблема, 18. Литература
Развој метрологије је основна претпоставка метролошког обезбеђења производње, како у фази развоја нових програма и производа, тако и у фази анализе и обезбеђења квалитета технолошких решења. Уџбеник садржи мноштво података и прилога везаних за метролошко обезбеђење производње тако да може корисно послужити и студентима и стручњацима у пракси који се баве проблематиком мерења и контроле.

14. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ У МЕТАЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

Аутор: СМИЉАНИЋ С.
Рецензент: проф. др Властимир Матејић
1978., 216 страница, Тираж: 2.000
Издавач: Савремена администрација, Београд, 1978.

t2Садржај: 1 – Опште о организацији производње, 2 – Удружени рад и његово организовање, 3 – Средства и производња организација удруженог рада, 4 – Комплекс функција у ОУР-у, 5 – Техничка припрема производње, 6 – Снабдевање производње, 7 – Пословање алатима, 8 – Руковање материјалом, 9 – Кадрови и организација колектива, 10 – Припрема рада, 11 – Оперативно планирање производње, 12 – Производња – производно извршење, 13 – Контрола квалитета, 14 – Одржавање средстава рада, 15 – Проучавање и мерење рада, 16 – Неке могућности рационализације и смањења трошкова производње, 17 – Основи управљачког информационог система, Литература.
Књига је рађена првенствено са циљем да задовољи потребе у образовању металских радника из области организације производње у вишим школама за образовање радника.
У књизи је учињен покушај да се одређена материја обради и изнесе у складу са актуелним друштвено-политичким и економским променама које се базирају на Уставу СФРЈ из 1974. и Закона о удруженом раду из 1976.
Изложена материја је великим делом ослоњена на искуства које је аутор стекао радећи у Заводима „Црвена застава“, и према томе највише одговарају организацији средњесеријске и високосеријске производње.

15. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

Аутор: СМИЉАНИЋ С.
1976., 265 страница, Тираж: 400
Издавач: Образовни центар „Воја Радић“, Виша школа за образовање радника

t1Садржај: 1 – Опште о организацији производње, 2 – Удружени рад и његово организовање, 3 – Средства и производња организација удруженог рада, 4 – Комплекс функција у ОУР-у, 5 – Техничка припрема производње, 6 – Снабдевање производње, 7 – Пословање алатима, 8 – Руковање материјалом, 9 – Кадрови и организација колектива, 10 – Припрема рада, 11- Оперативно планирање производње, 12 – Производња – производно извршење, 13 – Контрола квалитета, 14 – Одржавање средстава рада, 15 – Проучавање и мерење рада, 16 – Неке могућности рационализације и смањења трошкова производње, 17 – Основи управљачког информационог система, Литература.
У уџбенику је учињен покушај да се одређена материја обради и изнесе у складу са актуелним друштвено-политичким и економским променама које се базирају на Уставу СФРЈ из 1974. и Нацрту закона о удруженом раду из 1975.
Изложена материја је великим делом ослоњена на искуства које је аутор стекао радећи у Заводима „Црвена застава“, и према томе највише одговарају организацији средњесеријске и високосеријске производње.