Приручници

1. МАПИРАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА

Аутор: АРСОВСКИ С.
Рецензенти: проф. др Миодраг Лазић (МФ Кг), Проф. др Здравко Кривокапић (МФ Подгорица, ЦГ)
2010., 156 страница, Тираж: 300, ISBN 978-86-86663-61-0
Издавачи: Машински факултет у Крагујевцу и Центар за квалитет

h5Садржај: Увод, Дефинисање пословних процеса, Појам мапирања пословних процеса, Идентификација пословних процеса, Коришћење технике интервјуа, Израда мапе процеса, Литература. Све већа сложеност пословних процеса, везе између њих, оријентисаност ка заједничком циљу захтевају да се исти јасно искажу и повежу међу собом и са окружењем. Овај захтев је и експлицитно исказан у серији стандарда ИСО 9000 у погледу примене процесног приступа. То је условило да се мора решити мапирање процеса. Нажалост, у теорији и посебно у пракси, мапирање процеса се одвијало недовољно прецизно, парцијално и са малим информационим садржајем. Један од разлога је недостатак литературе, а посебно водича за мапирање процеса. То је био и основни мотив аутора, да студентима који слушају предмете из области квалитета и шире, из области инжењеринга и менаџмента, укаже на основне поставке, могућности и решења мапирања пословних процеса. Са друге стране, ова књига може бити врло корисна и за менаџере и инжењере квалитета, вође пројектних тимова, пројект принципале и менаџере пројеката за управљање сложеним пројектима. Примери дати у овој књизи су углавном из искуства аутора као консултанта у више од 100 организација.

2. QMS водич бр. 8: МЕРЕЊА, АНАЛИЗЕ И ПОБОЉШАЊА

Аутори: ЛАЗИЋ М.
Рецензенти: проф. др Славко Арсовски (МФ Кг), др Миладин Стефановић, доцент (МФ Кг)
2008., 214 страна, Тираж: 300, ISBN 978-86-86663-28-3
Издавачи: Машински факултет у Крагујевцу и Центар за квалитет

h4Садржај: 1. Мерења, анализе и побољшања, 2. Опште одредбе, 3. Мерења и праћења, 4. Управљање неусаглашеностима, 5. Анализа података, 6. Побољшања, 7. Литература
QМС Водич 8: Мерења, анализе и побољшање има за циљ да детаљно укаже на захтеве тачке 8 стандарда и прикаже смернице за испуњење захтева, уз примере решења. Водич је тако конципиран да може корисно послужити студентима факултета који изучавају предмете Инжењеринг квалитета, Систем квалитета, ТQМ, Управљање квалитетом итд. и стручњацима из праксе (менаџерима и инжењерима квалитета) за решавање проблема са којима се свакодневно сусрећу у пракси. Приручник је тако коципиран и замишљен да буде свакодневно коришћен као водич за инжењере квалитета, јер даје решења и одговоре на многа питања из праксе.

3. ЛАБОРАТОРИЈСКА МЕРЕЊА И УПРАВЉАЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТИМА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Аутор: СТЕФАНОВИЋ М., МАТИЈЕВИЋ М., РАВЛИЋ М., ЦВЈЕТКОВИЋ В.
Рецензенти: проф. др Славко Арсовски (МФ Крагујевац), проф. др Горан Девеџић (МФ Крагујевац)
2007., страница 82, Тираж: 50, ISBN: 978-86-86663-06-1
Издавачи: WUS Austria и Машински факултет, Крагујевац

h3Садржај: 1. еЕдукација, 2. Лабораторијски модел крана/инверзног клатна, 3. Циљеви и могући захтеви лабораторијске вежбе, 4. Изводи из теорије у контексту експерименталне примене, 5. Коришћење лабораторијске вежбе путем Интернета, Додатак А – Системи за аквизицију, Додатак Б – AD/DA интерфејс за аквизицију сигнала и управљање NI USB 6009, Додатак Ц – Елементи математичко техничког правописа и писање извештаја, Литература, Корисни линкови
Овај лабораторијски практикум је настао као резултат пројекта 010/06 – eLTF 8093-01/2005, који је подржала и финансирала WUS Austria. Његова намена је да подржи развој Web Лабораторије Универзитета у Крагујевцу (http://weblab.kg.ac.yu), и наставу из више предмета, који се предају на Универзитету у Крагујевцу. У том смислу, овај практикум се бави и могућностима имплементације виртуалних и web лабораторија у LMS (Learning Management System). Жеља аутора је да ова публикација буде од користи студентима техничких факултета и факултета природних наука у оквиру различитих предметних области попут моделирања динамичких система, информационих система, управљања техничких система, мерних система и техника, рачунарски подржаних производних система, итд. Практикум презентује концпте еЕдукације, а затим на практичном примеру демонстрира развој, имплементацију и едукацијску вредност веб лабораторија. У додацима су презентоване пратеће компоненте и извештаји.

4. КВАЛИТЕТ И МЕНАЏМЕНТ

Аутори: АРСОВСКИ С., ВУКЧЕВИЋ Т., ЛАЗИЋ М., СМИЉАНИЋ С., СТАНКОВИЋ С., СТЕФАНОВИЋ Ж.
Редактор: СМИЉАНИЋ С.
Рецензенти: проф. др Миле Пешаљевић, Срђан Спиридоновић, Срећко Обрадовић
1993., 96 странa, Тираж: 1000, CIP 006.83(035)
Издавач: Mинистарство за науку и технолoгију Републике Србије, Савет за квалитет
1994., 94 странa, Тираж: 1200, CIP 006.83(035)
Издавач: Југословенска организација за стандардизацију и квалитет, ЈУСК, Београд

h2bh2aСадржај: О програму Владе за унапређење квалитета, Декларација о политици квалитета, Предговор, 1. Појмови и терминологија квалитета, 2. Значај и циљеви стандарда за квалитет, 3. Структура стандарда серије ЈУС ИСО 9000. 4. Развој система квалитета, 5. Улога менаџмента у систему квалитета, 6. Циљеви, политика и стратегија квалитета, 7. Технологија рада на унапређењу квалитета, 8. Организација система квалитета, Литература
Спроводећи сопствени програм унапређења квалитета Влада Републике Србије задужила је своје Министарство за науку и технологију да системски приступи стварању општих услова за популаризацију, прихватање и примену стандарда серије ЈУС ИСО 9000. Желећи да и сами допринесемо овом подухвату од најширег националног интереса, прихватили смо да јавности понудимо нашу верзију Приручника за квалитет.

5. ТЕХНОЛОГИЈА КОНТРОЛЕ

Аутори: ЛАЗИЋ М., МИТРОВИЋ Р., МИТРОВИЋ М.
1988., 88 страница, Тираж: 500, YU ISSN 0352-7883
Издавач: Стручно-информативни часопис, Алатничар, бр. 2, ФРА, Чачак

h1Садржај: 1. Уводне напомене, 2. Технолошки поступци контроле, 3. Технологија контроле објеката израђених поступком скидања струготине, 4. Технологија контроле објеката израђених поступком пластичног деформисања, 5. Технологија контроле термички обрађених производа, 6. Технологија контроле површински заштићених објеката, 7. Технологија контроле опруга, 8. Технологија контроле зупчаника, 9. Технологија контроле методама испитивања без разарања, 10. Документација за праћење и проверу стања алата у експлоатацији, 11. Литература
Приручник обухвата основну проблематику технологије контроле у индустрији. Садржи основне податке о технологији контроле производа израђених различитим поступцима обраде (резањем и деформисањем), термички обрађених производа и производа са површинском заштитом. Интересантни су и прикази технологије контроле опруга и зупчаника са приказом најчешће коришћених метода и инструмената.