Zbornici radova

33. Nacionalna konferencija o kvalitetu
1. Nacionalna konferencija o kvalitetu života
Festival kvaliteta 2006
Program festivala
Programski odbor

Organizatori

Centar za kvalitet, Masinski fakultet, Kragujevac

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

PROGRAM FESTIVALA KVALITETA 2007.

08. – 11. maj 2007. godine Mesto održavanja: hotel "Šumarice", Kragujevac

Dragi prijatelji kvaliteta ,

Festival kvaliteta 2007 ima zadatak da obeybedi medjunarodni forum eksperata iz industrije i akademskih institucija sa ciljem raymene ideja i prezentovanja rezultata aktuelnih projekata kroz veliki izbor razlicitih tema.
pozivam Vas da ucestvujete na 5-om jubilarnom Festivalu kvaliteta koji ce se održati u Kragujevcu od 07. do 10. maja 2007.- Republika Srbija.
Festival se održava pod motom "Put ka izvrsnosti" i obuhvata cetiri konferencije:
1. Medunarodna konferencija o kvalitetu
34. Nacionalna konferencija o kvalitetu
4. Konferencija o kvalitetu u automobilskoj industriji
2. Konferencija o kvalitetu života.
Pored profesionalnog programa moci cete da upoznate znamenitosti grada Kragujevca i Centralne Srbije.

Iskreno vaš,
Predsednik organiyacionog odbora
Festival Kvaliteta 2007
Prof. dr Slavko Arsovski

Program FESTIVALA KVALITETA 2007.
U okviru festivala održavaju se:
• 1. International Quality Confernece
• 34. Nacionalna konferencija kvaliteta (sa medjunarodnim ucešcem)
• 2. Nacionalna konferencija o kvlaitetu života

• Izložbe: proizvoda, knjiga, casopisa i drugih publikacija.
• Prezentacije: dobitnika nagrade za kvalitet proizvoda, dobitnika oskara kvaliteta, sertifikacionih tela, sertifikovanih organizacija prema ISO 9000, QMS i EMS, akreditovanih i ovlašcenih laboratorija i organizacija, ovlašcenih metroloških laboratoija i organizacija, Zavoda za standardi-zaciju, YUAT - a i sl.
• Prezentacije preduzeca (klasicne marketinške i Web prezentacije, izložbe proizvoda, radovi o istoriji unapredenja kvaliteta u preduzecu itd.).
• Turisticki i kulturno istorijski deo: Posete muzejima (Zavoda Crvena Zastava, Istorijskom muzeju u Šumaricama i sl.) i manastirima (Kalenic, Oplenac i sl.).
• Obilazak firmi: Zastava i sl.

1. INTERNATIONAL QUALITY CONFERENCE
o Integrated management systems
o Leadership
o Business excellence
o Quality in automotive industry
o Quality and safety of food
o Quality in health and medical care
o Quality of education
o Quality in public sector
o Quality of life road to excellence of life
o Sustainable development management
o ICT-challenges
o Systems for certification and quality in accreditation process

34. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU (sa medunarodnim
ucešcem)

o Integrisani menadžment sistemi
o Liderstvo
o Ekselentnost organizacije
o Kvalitet proizvoda
o Kvalitet u automobilskoj industriji
o Kvalitert i bezbednost u lancima hrane
o Kvalitet u zdravstvu
o Kvalitet u obrazovanju
o Kvalitet u javnom sektoru (CAF model)
o Kvalitet u turizmu
o Inovacije i kvalitet
o Merenje, kontrola i kvalitet u proizvodnji
o e-kvalitet
o Upravljanje održivim razvojem
o Sistemi sertifikacije i kvalitet u procesu akreditacije


2. NACIONALNA KONFERENCIJA O KVALITETU ŽIVOTA
o Kvalitet zivota i upravljanje resursima za zivot
o Merenje, vrednovanje i pracenje kvaliteta zivota
o Satisfakcija zivotom
o Planiranje kvaliteta zivota
o Kvalitet zivotne sredine i zdravlje ljudi
o Promene kvaliteta zivota u zemljama u tranziciji
o Odrzivi razvoj i kvalitet zivota
o Trendovi kvaliteta zivota
o Kapacitet planete i razvoj ljudske civilizacije
o Ekologija i kvalitet zivota
o Eko i ruralni turizam

Tematski workshop

PRATECE MANIFESTACIJE

Izložbe:
Proizvoda, knjiga, casopisa i drugih publikacija.

Prezentacije:
Dobitnika nagrade za kvalitet proizvoda, dobitnika oskara kvaliteta, sertifikacionih tela, sertifikovanih organizacija prema ISO 9000, QMS i EMS, akreditovanih i ovlašcenih laboratorija i organizacija, ovlašcenih metroloških laboratoija i organizacija, Zavoda za mere i dragocene metale, Zavoda za standardizaciju SCG, YUAT - a i sl.

Prezentacije preduzeca:
Klasicne marketinške i Web prezentacije, izložbe proizvoda, radovi o istoriji unapredenja kvaliteta u preduzecu itd.

Turisticki i kulturno istorijski deo:
Posete muzejima (Zavoda Crvena Zastava, Istorijskom muzeju u Šumaricama i sl.) i manastirima (Kalenic, Oplenac).

Obilazak firmi:
Zastava i druge po želji ucesnika.