Zbornik radova

 
SEKCIJA H: Rani radovi (31 rad studenata poslediplomskih studija iz oblasti menadžmenta novim tehnologijama)

1

Milomir Bajović
IDENTIFIKACIJA I MENADŽMENT PROCESA PRI KATAFORETSKOJ ZAŠTITI AUTOMOBILA

H-3
2

Radomir Brzaković
OBEZBE ĐIVANJE KVALITETA U RAZVOJU APLIKATIVNOG SOFTVERA

H-12
3

Ana Kozić, Dragana Sudarević
PRISTUP RECIKLIRANJU MOTORNIH VOZILA

H-20
4 H-29
5

Ivan Zorklija
PRIMENA STATISTIČKIH METODA ZA OCENU SPOSOBNOSTI MAŠINE

H-37
6

Branko Ilić
INTERNA KOMUNIKACIJA KAO SASTAVNI DEO USPEŠNE ORGANIZACIJE

H-44
7

Vladan Joksimović
SNIMANJE SPOSOBNOSTI PROCESA

H-53
8

Željko Karajović
TIMSKI RAD U SISTEMU MENADŽMENTA KVALITETOM

H-61
9

Dušica Krstić
INFORMACIONA PODRŠKA PROCESU RAZVOJA NOVOG PROIZVODA

H-70
10

Predrag Lazarević
OCENA PODOBNOSTI ISPORUČILACA

H-78
11

Zoran Lukić
PROCESNI PRISTUP ZA USPOSTAVLJANJE QMS-A U PROIZVODNJI AUTO-PRIKOLICA

H-86
12

Rada Macura
PLANIRANJE PROIZVODNJE

H-96
13

Saša Maksimović
SISTEM MENADŽMENTA KVALITETA I PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

H-102
14

Zoran Marjanović
POBOLJŠANJE KVALITETA ISPITIVANJAPRIMENOM KONCEPTA VIRTUALNE LABORATORIJE

H-109
15

Darko Milenić
CE ZNAK: POSTUPAK UTRĐIVANJA USAGLAŠENOSTI ZA NISKONAPONSKU ELEKTRIČNU OPREMU

H-117
16

Aleksandar Milojević
TRAŽENJE I OTKLANJANJE SLABIH MESTA NA TEHNIČKIM SISTEMIMA

H-125
17

Aleksandar Mitić
MENADŽMENT PROCESIMA PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA LINIJI ZAVRŠNOG BOJENJA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE OKOLINE

H-131
18

Predrag Mitić
OPTIMIZACIJA SELEKTIRANOG DELA DIJAGRAMA TOKA AKTIVNOSTI ZA UPRAVLJANJE KONFIGURACIJOM

H-137
19

Igor Z. Nenadić
ULOGA MENADŽERA U SISTEMU MENADŽMENTA KVALITETOM

H-145
20 H-150
21

Gordana Popović
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U DRUŠTVU ZASTAVA AUTOMOBILI

H-157
22

Đorđe Premović
PRIMENA ISHIKAWA METODE U CILjU UNAPREĐENjA KVALITETA

H-166
23

Dejan Raonić, Radovan Ristić
SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM U IZRADI BIZNIS PLANOVA

H-174
24

Jelena Ristić
MERENJE ZADOVOLJSTVA KUPACA

H-179
25

Nataša Spasojević
VREDNOVANJE ISPORUČILACA MATERIJALA

H-188
26

Milan Stevanović
PRIMENA FMEA ANALIZE U CILJU POBOLJŠANJA KVALITETA ZAVRŠNE OBRADE ZUPČANIKA

H-196
27

Dragana Sudarević, Ana Kozić
UTICAJ ALTERNATIVNIH GORIVA U MOTORIMA SUS NA OČUVANJE ŽIVOTNE SREDIN

H-202
28

Igor Trakić
PODIZANJE KVALITETA ODRŽAVANJA PROIZVODNE OPREME UVOĐENJEM NOVIH TEHNOLOGIJA

H-211
29

Dejan Raonić, Radovan Ristić
QMS U FUNKCIJI MENADŽMENTA VIŠKOVIMA ZAPOSLENIH

H-217
30

Dejan Krstić
UPRAVLJANJE ŽIVOTNIM CIKLUSOM VOZILA

H-222
31

Dragan Vidović
UTICAJ POŽARA NA ŽIVOTNU SREDINU, NOVI IZAZOVI ZA BUDUĆNOST

H-233