Zbornik radova

 
SEKCIJA E: Oblast 10 - Kvalitet u automobilskoj industriji

1

Radoslav Kostić
MENADŽMENT KVALITETOM U PROJEKTIMA (rad po pozivu)

E-3
2

Radmila Drobnjak, Andelka Milosavljević,
Predrag Drobnjak, Branka Kovačević
UTICAJ POSTUPAKA ZAVARIVANJA NA PROMENU SVOJSTAVA NISKOUGLJENIČNOG I NISKOLEGIRANOG ČELIKA

E-12
3

Ljiljana Trumbulović-Bujić, Vesna Marjanović, Stjepan Panić
KVALITET KAO FAKTOR POVECANJA KONKURENTNOSTI DELOVA PROIZVEDENIH EPC POSTUPKOM LIVENJA

E-18
4

mr Snežana Aksentijević, Z. Aćimović, M. R. Đuričić
ISTRAŽIVANJA MOGUCNOSTI MATEMATIČKE OPTIMIZACIJE PROCESA LIVENJA SA ISPARLJIVIM MODELIMA

E-24
5

Mile Raičević, mr Predrag Milenković
KVALITET OPERACIJA PODEŠAVANJA U KONTINUALNOM PROIZVODNOM PROCESU

E-29
6

mr Predrag Dašić, mr Dragan Milenković, Aleksandra Prijović
DIJGRAMI RASIPANJA I REGRESIONA ANALI ZA ZAVISNOSTI KARAKTERISTIKA KVALITETA PRI SINTEZIDUGOULJNE ALKIDNE SMOLE EPOAL 3065

E-35