Zbornik radova

Predgovor
Sadržaj
Uvodni referat
SEKCIJA A - Radovi po pozivu
SEKCIJA B - Radovi po oblastima 1, 2, 6, 12, 13
SEKCIJA C - Radovi po oblastima 3, 7
SEKCIJA D - Radovi po oblastima 4, 5, 8, 9
SEKCIJA E - Oblast 10 - Kvalitet u automobilskoj industriji
SEKCIJA F - Oblast 11 - Kvalitet i Bolonjski proces
SEKCIJA G - Oblast 15 - Obezbedjivanje CE znaka
SEKCIJA H - Rani radovi
Kontakt

 
SEKCIJA B - Radovi po oblastima 1, 2, 6, 12, 13

1

mr Aleksandar Vujović, dr Zdravko Krivokapić,
Jelena Šaković, Dušan Vukotić
PROCESNIM MODELIRANJEM DO ZADOVOLJSTVA KORISNIKA (rad po pozivu)

B-3
2

mr Bajo Bogetić, Mirko Bulatović , dr Miodrag Bulatović
SPECIFICNOSTI IMPLEMENTACIJE STANDARDA QMS NA ŽELJEZNICI

B-9
3

dr Novica Pavlović
ORGANIZACIONA PONAŠANJA U SISTEMIMA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

B-16
4

dr Svetislav Lj. Marković, mr Snežana Ćirić-Kostić
VADEMEKUM KVALITETA U MENADŽMENTU

B-25
5

Ivan Đokić, mr Dragan Rajković
BPR I TQM – ODREĐENJA I KOMPARACIJE

B-32
6

mr Rade Milicević, mr Dragan Rajković
METODE STRATEŠKOG MENADŽMENTA KAO PODRŠKA QMS U POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU

B-40
7

dr Branko Davidović
SIMULACIONA TEHNIKA KAO ALAT ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA U LOGISTICI

B-48
8

dr Lubomir Lukić, dr Zoran Andjelković, Miodrag Milojević
CIM SISTEM FABRIKE KARTONA A.D. UMKA – OSNOVA ZA POSLOVNU IZVRSNOST KOMPANIJE

B-56
9

Aleksandra Kokić Arsić, Olga Janković
NEKE TEŠKOCE PRI MERENJU TROŠKOVA LOŠEG KVALITETA

B-62
10

Goran Samardžić, Marija Karajović Zogović, Nebojša Ranković
OCENJIVANJE KVALITETA USLUGE U
INSTITUTU ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KRAGUJEVAC

B-68
11

dr Branko Popović, Milanko Šaković, Vitomir Bošković
PRAKTICNA PRIMENA PROJEKTOVANOG KVALITETA PROIZVODA

B-75
12

mr Deda Đelović, Dijana Medenica
PROCESNI MODEL INVESTIRANJA U DOMENU UPRAVLJANJA TEHNOLOGIJAMA PRETOVARA TERETA

B-84
13

Slaviša Moljević
IDENTIFIKACIJA I MAPIRANJE PROCESA - JEDAN POGLED IZ PRAKSE

B-92

14

dr Miodrag Lazić
METOD SE DAM KORAKA UNAPREĐENJA KVALITETA – PUT KA SAVRŠENSTVU KVALITETA?

B-98
15 B-110
16 B-119
17 B-125
18 B-131
19 B-138